PRAWO BIZNESU I COMPLIANCE

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom we wprowadzeniu systemu Compliance, zapewniając funkcjonowanie im w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, zasadami etyki biznesowej, standardami branżowymi oraz zasadami dobrego zarządzania i ładu korporacyjnego. Wsparcie Kancelarii koncentruje się na pomocy przedsiębiorcom, aby z jednej strony minimalizować zagrożenia prawne dla biznesu, a z drugiej strony udzielać wsparcia i pomocy prawnej przy eliminowaniu zaistniałych nieprawidłowości.

Pomoc przedsiębiorcom obejmuje pomoc na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej obejmującej takie elementy jak przygotowanie wewnętrznych regulaminów, kodeksów i procedur, które zostaną przejęte do stosowania i zapewnienia obowiązywania tych regulacji na wszystkich poziomach kadrowych oraz zewnętrznej jak uczciwość prawna i etyczna wobec kontrahentów, klientów i instytucji prawnych. Zakres działania Kancelarii obejmuje m.in.:

  • przygotowanie audytów zawierających opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia jakie należy podjąć, aby minimalizować nieprawidłowości,
  • procedurę weryfikacji partnerów biznesowych tzw. due diligence kontrahentów,
  • bieżące wsparcie w obszarze Compliance, w tym wdrożenie systemu Compliance,
  • kompleksowe szkolenia dedykowane dla danych grup zawodowych,
  • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej dla przedsiębiorców w zakresie m.in. procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, ochrony danych osobowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).
1
Shopping Cart