PRAWO PRACY I ZAKAZ KONKURENCJI

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy zarówno oferując wsparcie pracodawcom jak i pracownikom. Oferuje kompleksowe wsparcie w kwestiach skutecznego i zgodnego z prawem zarządzania kapitałem ludzkim. Kancelaria wspiera Klientów we wszystkich przedsięwzięciach związanych z prawem pracy w biznesie począwszy do negocjowania, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją, po rozwiazywanie sporów w sądzie pracy. Kancelaria oferuje bieżącą obsługę, w szczególności:

  • związanym z tworzeniem i wdrożeniem wszelkich wewnętrznych procedur pracowniczych, w tym doradztwo w zakresie polityki i regulaminów, kodeksów etycznych, polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej dopasowanej do potrzeb danej organizacji,
  • przygotowywaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: sporządzaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji,
  • pomoc w procesach rekrutacji,aby zapobiec posądzenia o dyskryminację, zmian warunków zatrudnienia oraz jak pomoc właściwie rozstać się z pracownikiem,
  • doradztwie z zakresie zakazu konkurencji jak i doradztwie w zakresie nieuczciwej konkurencji zarówno w trakcie trwania jak u po ustaniu stosunku pracy,
  • reprezentowaniu pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych, a także w sporach pozasądowych (w tym w postępowaniach mediacyjnych) w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • bieżące wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym wsparcie w ewentualnych uzasadnieniu minimalizowania nakładanych kar,
  • szkoleń dla kadry zarządzającej oraz grup pracowników, w szczególności w zakresie polityki DEI, promowania wzrostu świadomości regulacji wewnętrznych dotyczących spraw związanych z promowaniem przyjaznego środowiska pracy pozbawionego dyskryminacji i mobbingu.
1
Shopping Cart